Facebook 都有手機直播 | iPhone 有 Android 未有份

Facebook 都有手機直播 | iPhone 有 Android 未有份

2016-02-21 Off By 金仔

自從上年 17 app 推出之後,直播 app 開始好多人留意,而其實上年12月起, Facebook 亦開始測試分享直播視像的功能,雖然無 17 app 般百花齊放,但總好過無。而最近 Facebook 亦開始通過 iPhone 陸續為所有香港用家帶來手機直播功能,又會否成為另一個 17 ?

image004

要分享直播視像,只需點選「近況更新」再選擇「直播視像」圖示。用家亦可撰寫簡短說明及在直播開始前選擇分享對象。在廣播期間,用家可檢閱直播觀眾數量,正在收看直播的朋友姓名及實時串流回應。當直播後結束,視像將會儲存於用家的生活時報上,就如其他影片一樣,用家可以移除或保留影片讓朋友稍後觀看。用家亦可在動態消息中探索朋友及關注的公眾人物所分享的直播影片。在觀賞直播視像時,用家可以點選「訂閱直播」,並在下次直播開始時收到通知。公眾人物及已驗證的專頁皆可使用直播影片。至於 Android 用家相信仲要等多一段時先有。

來源:Facebook