《 Gundam Breaker 3 》小白爆機教學 最強機體編

《 Gundam Breaker 3 》小白爆機教學 最強機體編

2016-09-06 Off By 金仔

玩開《 Gundam Breaker 3 》(台譯:鋼彈創壞者 3 、中國譯:高達破壞者 3 ),一定對 Gundam 有一定偏好,當聽到最強機體,一定好多人會話講一大堆名,突擊自由高達、Hi-V 高達、沙薩比等等,數幾日都未必數得完。不過,今次講到明是小白教學,當然是以攻擊力為主,而且仲要全自動攻擊優先,外型為其次,而使用以下機體完全爆機(指三個難度全通關)絕對無問題。外型可能未必個個接受,但爆完機你想砌邊部機都得啦!

《 Gundam Breaker 3 》小白爆機教學 最強機體編

有睇過創作者零件運用編,都應該知道全自動攻擊,對於手殘非格鬥玩家有幾重要,所以今次組裝機體,都會繼續以這個方向考慮。部分組件有有幾個選擇,但有部分就得一個……,鬼叫你係小白……。而以下機體無論 HG MG 都適用。

 

頭部

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

身體

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

逆 A 高達:身體有多選擇性武器的機體不多,而逆 A 是其中之一,而且更有 I 力場,可減低雷射攻擊。

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

Turn-X 高達:選擇性武器只得 I 力場,但儲氣就有月光碟可以用。

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

剎帝利:選擇性武器有 MEGA 粒子炮 + I.力場及機關加農炮,都是唔選的選擇。

手部

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

剎帝利:選擇性武器可以話最多,全面攻防(雷射齊發)及浮游飛翔砲,攻擊力相當之高。

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

乍多‧德卡:即是沙薩比下屬的機體,具有飛彈發射器及浮游飛翔砲,雖然攻擊力比剎利帝,但靈活度較高。

腳部

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

智天使高達(最後決戰規格):腳的選擇不多,最好是智天使高達的最後決戰規格版本,因為有 GN 盾浮游砲 + GN 步槍浮遊砲,絕對能救你一命。

背包

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

突擊自由高達:完全無選擇性武器,但點解仍要選擇這個背包?最主要是超級龍騎兵系統,基本上早期一出,即可秒殺附近大部分敵人,攻擊力之高,小白必用。

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

武裝裝甲DE(獨角獸):同樣設有 I.力場(自動發動),設有鐳射加農砲,在後期相當重要。

Gundam Breaker 3 鋼彈創壞者 3 高達破壞者 3

武裝裝甲DE(報喪女妖):作為武裝裝甲DE(獨角獸)的替代品。

不過,就算有機體,都仲要識得配裝備附屬功能同武器必殺技,下次再慢慢話你知。

 

相關攻略

《Gundam Breaker 3》小白爆機教學 創作者零件運用編

《Gundam Breaker 3》小白爆機教學 必裝裝備附屬功能編