Sennheiser BTD 600 藍牙適配器 舊電腦都能無線聽歌

Sennheiser BTD 600 藍牙適配器 舊電腦都能無線聽歌

雖然現時絕大部分的手提電腦,都設有藍牙功能,但有不少「上年紀」手提電腦,仍未有藍牙,如果用得好哋哋,又未必會因為無藍牙而換新機,最簡單方法當然是使用外接藍牙接收器。想平,去「福仁」都買到,但要音質有保証,可以考慮 Sennheiser 的 BTD 600 藍牙適配器 ,售價都只不過是 HK$349 ,點都好聲過幾十蚊貨仔。

藍牙好唔好聲,最主要是取決於使用的制式,BTD 600賣得貴,當然唔會只得藍牙4.0,而是使用藍牙5.2及支援最新的aptX音訊編碼,優點是聽歌時音質會比較好,睇片時亦都可以減低延遲問題,同時亦都可以用隻耳機控制簡單的音樂設定。

BTD 600主要使用USB-A插頭,跟機會送埋USB-C轉接器,不過有USB-C嘅機體大多內置藍牙,所以用途應該不大,除非你覺得部機嘅藍牙太弱雞,咁又另計。適配器支援Windows及Mac兩個主要作業系統,而插入電腦後只需與耳機配對一次,之後就會自動連接。

售價:HK$349